fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

   

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่อนาคตด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานและเสริมสร้างเทคโนโลยี

      มุ่งสู่ความเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้าน คุณภาพ・ปริมาณ・ต้นทุน ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล  สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก ภายใต้การพัฒนาของ HINO  และ WAKO เพื่อให้แพร่หลายกว้างไกลไปทั่วโลก

 


ปณิธานของบริษัท : อุทิศตนแก่สังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  • อุทิศตนในการจัดหาชิ้นส่วนที่คุณภาพดีและราคาถูกตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคทั่วโลก    
  • พนักงานร่วมจิตร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง  ในการผลักดันเพื่อมุ่งสู่การผลิตชิ้นส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สร้างความสุขแก่พนักงานและครอบครัว
  • สร้างเสริมสู่ความเป็นหนึ่งในอะไหล่แท้ของ HINO ภายใต้แบรนด์  Smart Choice Part  ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

 

 

 บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำกัด

        “บริษัท”  ได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักการที่อยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ( Code of Conduct ) และวิถีปรัชญาปฏิบัติ  ( Basic Philosophy ) สำหรับพนักงานทุกระดับและคณะผู้บริหารอันเป็นหลักจรรยาบรรณที่บริษัทฯ เน้นย้ำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์แห่งการปลูกจิตสำนึก ในการนำพาบริษัทให้ก้าวไกลไปพร้อมคุณธรรมแห่งความดีงาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการติดสินบนทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

         ต่อมาในปี 2564  ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจาก Project Koda  ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบน ( Anti-Bribery Policy )    เพราะปัญหาการติดสินบนล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างมาก และเป็นปัญหาระดับประเทศ

         ดังนั้น นอกจากพนักงานแล้วเรายังได้สื่อสารไปถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าอื่น ๆ  ของบริษัทฯ ในการที่จะทำธุรกิจต่อกัน ด้วย  โดยต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและในการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ ( Code of Conduct ) หรือมีการติดสินบนเกิดขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบได้ที่ 

http://www.j-filter.co.th/ หรือ https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105127/index.html

Free Call  :       Tel. 1800-013-013

 

  

 

  ISO TS16949  
 

  ISO 14001